REZZAKHOTEL – The restaurant’s receptionist – 2009 Franck Rezzak ADAGP